Download algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden website

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Classic Passion gevestigd te Hekelingen, optreedt als verkoper van artikelen.
Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
1.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3 Andere Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van klanten van Classic Passion (nader te noemen de klant of klanten) zijn niet van toepassing.

Artikel 2. Communicatie

Classic Passion erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden website erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3. Acceptatie

Classic Passion behoud zich nadrukkelijk het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen niet te accepteren. Dit dient dan wel binnen 5 werkdagen naar de klant gecommuniceerd te worden. Als dit niet gebeurt dan mag de overeenkomst als geaccepteerd worden geacht door de klant.

Artikel 4. Aanbiedingen.
4.1 Alle aanbiedingen van Classic Passion zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten.
4.2 De in catalogi , op de website of andere documentatie van de Classic Passion opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden Classic Passion niet, tenzij de gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

Artikel 5.

Prijzen 5.1 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
5.2 De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.
5.3. In een aantal gevallen zal de prijskolom “op aanvraag” of “0” vermelden. Dit betreffen altijd speciaal te bestellen producten waarbij de prijs naar de klant afzonderlijk zal worden gecommuniceerd en gefactureerd. Betaling van deze factuur houd in dat de prijs door de klant geaccepteerd wordt en alle artikelen van deze algemene leverings en betalingsvoorwaarden hierop van toepassing zijn

Artikel 6. Levertijd

6.1.De leveringstermijn van onze producten bedraagt normaal gesproken ca 1-4 werkdagen nadat de betaling is ontvangen tenzij bij het artikel op onze website een andere leveringstermijn vermeld staat.
6.2.Voor artikelen die uitsluitend op bestelling worden geleverd gelden afwijkende levertijden.
Deze artikelen worden op de website duidelijk als zodanig aangemerkt In sommige gevallen zal hier bij de prijs ook “op aanvraag” staan Artikelen die als zodanig zijn aangemerkt dienen te allen tijde vooraf te worden betaald en annulering is hierbij niet mogelijk.
6.3 Eventueel opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Classic Passion zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen levertijd te realiseren.
6.4 Zodra Classic Passion kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft Classic Passion hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.
6.5 Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 7. Aflevering, bezorging

7.1 De klant kan via de website kenbaar maken om het artikel te bezorgen op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland . Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant.
7.2 Classic Passion behoudt zich het recht voor kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen. De kosten van verzending worden op de website bij het totstandkomen van de overeenkomst vermeld. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht
7.3 Classic Passion is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Classic Passion.

Artikel 8. Risico en eigendom 8.1

Het risico van de zaken gaat van Classic Passion over op de klant op het moment van aflevering.
8.2 Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van Classic Passion over op het moment van bezorging.
8.3 Indien de klant niet tijdig aan Classic Passion mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van Classic Passion op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal Classic Passion de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant.
8.4 Het eigendom van de zaken gaat van Classic Passion over op de klant eerst nadat de klant de inkoopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan Classic Passion is verschuldigd, heeft voldaan.

Artikel 9. Betaling

9.1 Factuur:. De papieren factuur wordt bij het product op de verpakking bijgesloten
9.2.betalingswijze:
9.2.1-vooraf middels een bank- of giro overschrijving De klant ontvangt van Classic Passion een virtuele factuur. Na voldoening op de bank rekening van Classic Passion ontvangt de klant het product
9.2.2-verzending onder rembours.
9.3 Rembours: betaling vindt plaats ten tijde en ter plaatse van de aflevering, d.w.z. contante betaling aan de bezorger. Het remboursbedrag mag maximaal 2.000 Euro bedragen. Buiten de verzendkosten (die afhankelijk zijn van het formaat en het gewicht), calculeren wij extra rembourskosten, ongeacht formaat/gewicht/ of bedrag. 9.2.3-contant bij afhalen.
9.2.4-direct met creditcard via Paypal, hiervoor worden 5% kosten over het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

Artikel 10. Garantie

10.1 Classic Passion garandeert dat herstel van defecte artikelen zelf door retourzending van klant aan Classic Passion, gevolgd door herstel of een vervangend artikel binnen 6 weken uit te voeren.
10.2 Classic Passion garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- cq. Importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn. 10.3 Een beroep op garantie wordt slechts door Classic Passion in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij Classic Passion indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.
10.4 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door Classic Passion aan de klant gegeven aankoopbon c.q. factuur tezamen met het bijbehorende, volledig ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.
10.5 Ieder recht op garantie vervalt indien - Zonder toestemming van Classic Passion, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn gebracht. - Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud. - Het geleverde wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.
10.6 De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van Classic Passion door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van Classic Passion.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Classic Passion is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Classic Passion.
11.2 De aansprakelijkheid van Classic Passion overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Classic Passion.
11.3 Classic Passion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Artikel 12. Ontbinding
12.1 Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 14 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door Classic Passion binnen 7 dagen uitgevoerd onder aftrek van verzend en/of rembourskosten.
12.2. In afwijking tot in het vorige bedoeld is het niet mogelijk speciaal bestelde artikelen als bedoeld in artikel 6.2 te retourneren
12.3 Classic Passion behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door de klant zijn schuld is beschadigd.
12.4 Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als dan heeft Classic Passion het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat Classic Passion tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele Classic Passion verder toekomende rechten.
12.5 Alle vorderingen, die Classic Passion in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 13. Geschillen

13.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Classic Passion. Indien Classic Passion zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.
13.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruikt maakt, dient hij Classic Passion hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 12. Persoonsgegevens

13.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming van persoonsgegevens, worden door Classic Passion nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met Classic Passion contact opnemen. Classic Passion zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.
13.2 Classic Passion zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
  Home